Sunday, March 24, 2024

 

Introduktion till Dart språket

Dart är ett modernt, objektorienterat programmeringsspråk som utvecklats med fokus på byggande av framtida webb- och mobilapplikationer. Sedan dess skapelse av Google, har Dart utmärkt sig genom sin skalbarhet och förmåga att kompilera till både maskinkod och JavaScript. Det ger en unik kombination av prestanda och flexibilitet som gör det attraktivt för utvecklare.

Kännetecken för Dart:

 • Tillgänglighet: Dart är lätt att lära sig, med en klar syntax som är bekant för utvecklare från andra objektorienterade språk.
 • Portabilitet: Kod skriven i Dart kan köras på alla större plattformar utan ändringar, tack vare Darts virtuella maskin (VM) och möjligheten att kompilera till JavaScript.
 • Produktivitet: Ett rikt biblioteksekosystem och integrerade verktyg bidrar till snabbare utvecklingscykler.

Språket stödjer flera programmeringsstilar inklusive imperativ, deklarativ och reaktiv stil vilket ger flexibilitet i projektens arkitektur.

Användningsområden för Dart spänner från front-end utveckling i webbapplikationer till fullfjädrade mobilappar via Flutter ramverket. Detta gör det till ett mångsidigt verktyg i en modern utvecklares arsenal.

Grundläggande egenskaper i Dart

Itererbara samlingar för datahantering
I Dart är datahantering en central del av programmeringsspråket. Med itererbara samlingar som listor och kartor kan utvecklare skapa och manipulera grupper av värden på ett smidigt sätt. Samlingarna tillhandahåller en uppsättning metoder för att genomföra allt från enkla iterationer till komplexa operationer som filtrering och reduktion.

Async programmering för hantering av asynkrona operationer
Asynkron programmering är en kritisk aspekt i modern utveckling, där väntetider och parallell bearbetning inte får hindra användarupplevelsen. Dart stöder async och await nyckelord för att förenkla arbete med asynkrona operationer, såsom filinläsning eller nätverksförfrågningar, vilket gör koden lättare att läsa och underhålla.

Grundläggande syntax och variabler i Dart
Dart erbjuder en ren och intuitiv syntax som gör det enklare för nya utvecklare att komma igång. Variabler deklareras med nyckelordet var, eller med specifika typer för stark typning. Detta ger flexibilitet samtidigt som det bibehåller ordning i kodbasen.

Operatorer för att utföra operationer på data
Dart innehåller ett rikt urval av operatorer, inklusive standard matematiska och logiska operatorer samt mer specialiserade såsom kaskadoperatorn (..) vilket möjliggör kedjade operationer på ett objekt.

Metadata för att ge extra information till kod
Genom att använda metadata, markerat med @ symbolen, kan utvecklare ge extra information till kompilatorn om hur kod ska behandlas. Detta kan vara särskilt användbart för dokumentation, annoteringar och att ge instruktioner till ramverket Flutter.

Med dessa grundläggande egenskaper skapar Dart en robust grund för effektiv kodutveckling, oavsett om det gäller klient-sidans webbapplikationer eller fullfjädrade mobilappar med Flutter.

Bibliotek, Typer och Verktyg i Dart Programmeringsspråk

Dart programmeringsspråk har många funktioner som underlättar utvecklingsprocessen, inklusive effektiv kodåteranvändning, tydlig struktur för beteenden och hantering av datatyper.

Bibliotek och importeringar

Dart språket gör det möjligt för utvecklare att samla relaterade funktioner i bibliotek. Genom att använda import-satsen kan kod från ett bibliotek enkelt inkluderas i andra delar av ett program.

 • Standardbiblioteket: Innehåller en stor samling inbyggda funktioner och klasser för att hantera filer, I/O och samlingsdata.
 • Tredjepartsbibliotek: Tillgängliga via pub.dev, Darts pakethanterare, där gemenskapen bidrar med ett brett utbud av paket för olika behov.

Nyckelord som styr beteendet i Dart-program

I Dart används nyckelord för att ange specifika kommandon eller deklarationer som har en bestämd betydelse i språket. Några exempel:

 • final och const för att deklarera variabler vars värden inte kan ändras.
 • async markerar funktioner som arbetar asynkront.
 • extends används när en klass ska ärva egenskaper från en annan klass.

Inbyggda typer för att hantera olika datatyper

Dart tillhandahåller flera inbyggda typer som gör det möjligt att hantera data på olika sätt. De grundläggande typerna inkluderar:

 • Numriska typer som int och double för heltal respektive flyttal.
 • String för textsträngar.
 • Samlingstyper som List, Set och Map för att representera listor, mängder och kartor.

Genom dessa kraftfulla verktyg kan Dart-programmerare skapa robusta applikationer med välorganiserad och återanvändbar kod.

Nullsäkerhet i Dart 2.12 och framåt

I programmeringsspråk är nullsäkerhet en kritisk funktion som syftar till att eliminera risken för nullreferensfel – ett vanligt fel som uppstår när kod försöker använda en variabel som inte pekar på något värde. Denna typ av fel kan orsaka oväntade avbrott i program och är ofta svåra att spåra.

Med lanseringen av Dart 2.12 introducerades nullsäkerhet som en nyckelfunktion, vilket väsentligt förbättrar språkets pålitlighet och robusthet:

Förfinat typsystem

Typsystemet har förfinats för att vara mer uttrycksfullt och säkert. Variabler måste nu deklareras som potentiellt nullbara med ?-tecknet eller garanterat icke-nullbara.

dart
int? aNullableInt;
int aNonNullableInt;

Kompilatorstöd

Kompilatorn hjälper till att upptäcka potentiella problem vid kompileringstid istället för vid körningstid, vilket minskar risken för fel i produktion.

Uppdaterade verktyg

Utvecklingsverktygen har uppdaterats för att ge stöd och feedback till programmerare, vilket ger insikter om var och hur nullsäkerhet kan implementeras bäst i deras kod.

Darts hantering av nullreferensfel innebär att kod som skrivits med hjälp av Dart 2.12 eller senare ger ökad trygghet mot oavsiktliga “null pointer exceptions”, ett vanligt och ibland kostsamt misstag inom mjukvaruutveckling. Nullsäkerheten bidrar till en klarare kodstruktur där intentioner och möjliga tillstånd är explicit uttryckta, vilket leder till en mer lättläslig och underhållbar kodbas.

Dart för Webbutveckling och Flutter Apputveckling

Dart SDK är en essentiell samling av verktyg och bibliotek som används för att skapa högkvalitativa webbapplikationer. Det ger utvecklare möjligheten att skriva kod en gång och sedan köra den på både server och klient-sidan, vilket möjliggör en sömlös användarupplevelse. Med Dart SDK kan webbutvecklare:

 • Använda Dart2js kompilatorn för att omvandla Dart-kod till JavaScript, vilket gör det möjligt att köra applikationer i alla moderna webbläsare.
 • Dra nytta av hot reload funktionen för omedelbar feedback under utvecklingsprocessen, vilket ökar produktiviteten.
 • Skapa enkelsidiga applikationer (SPA) som laddas snabbt och smidigt utan sida uppdateringar, tack vare Darts effektiva hantering av DOM-uppdateringar.

Flutter är ett kraftfullt ramverk för att bygga native-liknande appar för mobil, webb och skrivbord från en enda kodbas. Byggd ovanpå Dart språket, erbjuder Flutter:

 • Ett rikt bibliotek av widgets som gör det enkelt att skapa anpassade och responsiva gränssnitt.
 • Skalbarhet över flera plattformar med minimal kodförändring, vilket banar väg för en effektiv utvecklingscykel.
 • En levande gemenskap som ständigt bidrar till ramverkets ekosystem med plugins och paket som breddar dess funktionalitet.

Genom att kombinera Dart SDK:s förmågor för webbutveckling med Flutters framträdande egenskaper inom apputveckling, har Google skapat ett ekosystem där innovation blomstrar. Utvecklare kan nu leverera högpresterande applikationer som står i centrum för den digitala eran.

Historia och Framtid av Dart Språket

Dart språkets resa började offentligt under GOTO-konferensen 2011, där Google presenterade detta innovativa programmeringsspråk. Ambitionen var att skapa ett skalbart och strukturerat språk för modern webbutveckling. Sedan dess, har Dart växt och utvecklats genom olika implementeringar som spelat en viktig roll i dess framgång:

 • Dart VM: En högpresterande virtuell maskin designad för att köra Dart-kod snabbt och effektivt, vilket möjliggör omedelbar iteration under utvecklingsfasen.
 • dart2native: Ett verktyg som introducerades med Dart 2.6, vilket möjliggör kompilering av Dart-kod direkt till självständiga, körbara binärer för olika operativsystem.
 • dart2js: En transpiler som omvandlar Dart-kod till JavaScript. Detta gör det möjligt för utvecklare att skriva kod i Dart och sedan köra den på alla moderna webbläsare.

Med dessa verktyg har Dart kunnat anpassa sig till en rad olika miljöer, från server-sidan med Dart VM till klient-sidan via dart2js. Dessutom har dart2native öppnat dörrar för skapandet av kommandoradsapplikationer och serverprogram utan behovet av en virtuell maskin.

Framtiden för Dart Språket

Tittar vi framåt ser framtiden ljus ut för Dart språket. Dess integration med Flutter för mobil- och webbutveckling fortsätter att växa, och med kontinuerliga uppdateringar och nya funktioner säkerställs att språket håller jämna steg med den alltmer krävande tekniska landskapet.

Dart Språkets Roll i Flutter’s Framgång

Flutter och Dart är två teknologier som nästan blivit synonyma med varandra. Darts roll i Flutter’s framgång kan inte underskattas, och här är några anledningar till varför:

Optimerad för UI: Dart är skräddarsytt för att skapa användargränssnitt med hög prestanda. Dess funktioner, såsom hot reload, gör det möjligt för utvecklare att se ändringar i realtid och påskyndar iterationsprocessen.

Enkelhet och produktivitet: Dart förenklar apputvecklingsprocessen vilket gör det möjligt för utvecklare att fokusera på att bygga vackra applikationer snabbt. Med en lättläst syntax och ett rikt biblioteksekosystem, kan utvecklare snabbt lära sig och bli produktiva.

Ett språk, flera plattformar: Dart stöder kompilering till både ARM och x86-kod, vilket betyder att samma kodbas kan användas för att målriktat skapa appar för iOS, Android, webb och stationära applikationer. Detta “skriv en gång, kör överallt”-tillvägagångssätt är enormt attraktivt.

Prestanda: Med hjälp av just-in-time (JIT) och ahead-of-time (AOT) kompilering kan Dart leverera smidiga animationer och övergångar som håller 60 fps (frames per second), vilket är avgörande för en polerad användarupplevelse.

Starkt ekosystem: Dart integreras sömlöst med det omfattande ekosystemet av plugins och paket som erbjuds av Flutter, vilket ger tillgång till en mängd funktioner och verktyg direkt ur lådan.

Genom dessa egenskaper har Dart spelat en central roll i att göra Flutter till ett attraktivt val för utvecklare som vill bygga korsplattformsapplikationer. Den starka kopplingen mellan språket och ramverket har etablerat Flutter som en ledare inom mobilapputveckling.

Slutsats

Dart är idag ett kraftfullt språk för apputveckling, med sin flexibilitet och förmåga att skapa applikationer som fungerar på olika plattformar. Dess integration i Flutter har bekräftat dess position på marknaden, där utvecklare letar efter effektiva verktyg för att snabbt skapa högkvalitativa applikationer. Framtiden ser ljus ut för Dart, eftersom efterfrågan på moderna app-lösningar fortsätter att växa och tekniken bakom språket fortsätter att utvecklas. Med en ständig strävan efter innovation och förbättring har Dart en stark position och kommer troligtvis vara en viktig del av apputvecklingsindustrin i många år framöver.

 

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.