Sunday, March 24, 2024

 

Introduktion

När det gäller digital säkerhet, är PEN-testning, eller penetrationstestning, en grundläggande metod för att utvärdera och stärka en applikations försvarsmekanismer. Genom att simulera cyberattacker kan PEN-testning avslöja potentiella svagheter i en mobil applikation innan de kan utnyttjas av illasinnade aktörer.

Mobilapplikationer är idag oumbärliga i vårt dagliga liv, från kommunikation och sociala nätverk till banktjänster och hälsoövervakning. Med denna allsidighet kommer dock ett ökat behov av säkerhet:

 • Skydda användardata: Mobilapplikationer hanterar ofta känslig information som personuppgifter, betalningsinformation och geolokalisering.
 • Förhindra intrång: Genom att upptäcka sårbarheter kan man förhindra obehörig åtkomst som kan leda till datastöld eller andra former av missbruk.

Mot denna bakgrund blir det tydligt varför PEN-testning är en ovärderlig del av utvecklingen och underhållet av mobila applikationer. Att genomföra sådana säkerhetstester är inte bara en teknisk nödvändighet utan också ett sätt att visa engagemang för användarnas integritet och förtroende.

Varför är PEN-testning viktig för mobila appar?

Mobila applikationer har blivit en integrerad del av vår vardag, vilket gör dem till attraktiva mål för cyberattacker. Dessa appar innehåller ofta känslig användardata som finansiell information och personuppgifter, vilket gör säkerhetsbrister särskilt riskfyllda.

 • Säkerhetshot: På grund av den ständiga uppkopplingen mot internet och de begränsade säkerhetsåtgärderna på vissa mobila enheter, är applikationerna utsatta för en rad olika hot. Det inkluderar men är inte begränsat till malware, spionprogram och phishing-attacker.
 • Konsekvenser av sårbarheter: Ett lyckat utnyttjande av sårbarheter kan leda till dataintrång, finansiella förluster eller skada på företagets varumärke och förtroende. Det kan också resultera i juridiska konsekvenser om användarnas personuppgifter komprometteras.

PEN-testning erbjuder en proaktiv metod för att upptäcka och åtgärda säkerhetssvagheter i mobila appar innan de kan exploateras av illasinnade aktörer.

 • Identifiering: Genom simulering av attacker i kontrollerade miljöer kan PEN-testning upptäcka svagheter som annars kanske inte identifierats genom konventionella säkerhetstester.
 • Åtgärder: Efter att ha identifierat potentiella risker ger PEN-testning möjlighet att utveckla lösningar och patchar som skyddar mot dessa hot.

Genom att implementera PEN-testning i utvecklingsprocessen kan företag säkerställa att deras mobila applikationer är robusta nog att stå emot angrepp, vilket bevarar både användarens integritet och företagets integritet.

Hur utförs PEN-tester på mobila appar?

PEN-testningsprocessen är en systematisk metod för att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister inom mobila applikationer. Ett framgångsrikt PEN-test börjar alltid med noggrann förberedelse för att säkerställa att testningen kan genomföras effektivt utan att riskera känslig information eller påverka slutanvändare.

1. Förberedelse

Innan man går in i själva testningen är det viktigt att skapa en dedikerad testmiljö som liknar produktionsmiljön men som saknar riktig användardata. Den här miljön tjänar som en sandlåda där säkerhetsexperter fritt kan utforska och utnyttja potentiella sårbarheter utan konsekvenser för den faktiska applikationens stabilitet eller användarnas personliga data.

Skapa en testmiljö innefattar:

 • Kloning av mobil applikation: En exakt kopia av den mobila applikationen skapas för att simulera verkliga förhållanden utan att påverka den riktiga appen.
 • Användning av dummy-data: För att efterlikna användarinteraktioner används icke-känslig, påhittad data istället för riktig användardata.
 • Isolering från produktionssystem: Testmiljön hålls helt separat från produktionsmiljön för att undvika oavsiktlig korruption eller läckage av data.
 • Konfigurering av övervakningsverktyg: För att spåra prestanda och beteende under testningen installeras övervakningsverktyg som hjälper till vid analys och diagnostisering av säkerhetsproblem.

Genom att grundligt förbereda en sådan miljö försäkrar man sig om att PEN-testningen blir så realistisk som möjligt samtidigt som man upprätthåller högsta möjliga säkerhetsstandard.

2. Insamling av information

I PEN-testningsprocessen är insamling av information en avgörande del för att säkerställa en genomgående granskning av mobil applikationen. Denna undersökningsfas innefattar flera kritiska moment:

 • Identifiering av Testmål: Det första steget är att klart definiera vilka delar av appen som ska testas. Det kan inkludera allt från användargränssnitt till API:er, och databasintegrationer.
 • Granskning av Appens Arkitektur: En detaljerad förståelse för appens design hjälper till att lokalisera potentiella svagheter. Detta inkluderar tredjepartstjänster och de bibliotek som används i appen.
 • Analys av Säkerhetspolicys: Varje mobil applikation bör följa specifika säkerhetspolicies. Att granska dessa kan ge insikt i hur väl appen skyddar data.
 • Dataprotokoll och Kommunikation: Undersök hur data överförs mellan klient och server, samt vilka krypteringsmetoder som används.

Genom att noggrant samla in denna information skapas en robust grund för vidare steg i PEN-testningsprocessen. Det ger också testteamet kunskapen de behöver för att effektivt simulera attackscenarier under testmiljön, utan att påverka den faktiska användningen eller kompromissa integriteten hos produktionsdata.

Med denna information på plats, är nästa fas att analysera vilka sårbarheter som kan finnas i appens olika komponenter.

3. Sårbarhetsanalys

I PEN-testningsprocessen för mobila applikationer är sårbarhetsanalys ett avgörande moment. Denna fas innebär en noggrann granskning av mobilapplikationen för att identifiera säkerhetshål som kan utnyttjas av obehöriga. En välplanerad sårbarhetsbedömning följer dessa steg:

 • Identifiering av angreppspunkter: Kartlägg alla möjliga ingångar som en angripare kan utnyttja. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, gränssnitt mot webbtjänster, databaser och tredjepartssystem.
 • Granskning av kod och konfigurationer: Genomgå källkoden och systemkonfigurationerna för att upptäcka svagheter såsom hårdkodade lösenord eller otillräckliga krypteringsmetoder.
 • Automatiserade skanningar: Använd specialiserade verktyg för att automatiskt upptäcka vanliga sårbarheter som SQL-injektioner eller cross-site scripting (XSS).
 • Manuella tester: Komplettera de automatiserade skanningarna med manuella tester för att söka efter komplexa problem som kräver mänsklig bedömning och kreativitet.
 • Säkerhetsbedömning av tredjepartsbibliotek: Kontrollera de bibliotek och ramverk som appen använder för kända sårbarheter.

Under hela testmiljön är det viktigt att bibehålla en balans mellan automatisering och manuell analys för att säkerställa en omfattande sårbarhetsbedömning av mobilapplikationen. Genom att utforska olika angreppspunkter och testa appens motståndskraft mot kända sårbarheter, kan man få en djupare insikt i hur väl appen står emot potentiella attacker.

4. Exploatering

I PEN-testningsprocessen är stadiet för exploatering avgörande. Det innebär att testare aktivt försöker utnyttja identifierade sårbarheter i mobila applikationer. Syftet är inte att orsaka skada, utan att illustrera potentiella risker och konsekvenser om dessa brister inte åtgärdas. Stegen i denna fas inkluderar:

 • Simulering av attacker: Med de sårbarheter som upptäckts under sårbarhetsanalysen, simulerar testaren attacker mot mobilapplikationen i en kontrollerad testmiljö. Detta kan innefatta:
  • Injektion av skadlig kod
  • Förfalskning av sessioner
  • Bypass av autentiseringssystem
 • Bedömning av påverkan: Genom att framgångsrikt exploatera en sårbarhet, kan testaren bedöma vilken påverkan det skulle ha på appens funktioner och användardata.
 • Verifiering av säkerhetskontroller: Testaren kontrollerar också huruvida appens inbyggda säkerhetsmekanismer kan upptäcka och förhindra attacken.
 • Dokumentation av resultat: Varje lyckad eller misslyckad exploatering dokumenteras noggrant med detaljer kring hur attacken genomfördes och dess resultat.

Genom att tillämpa dessa steg ger exploateringsfasen en översiktlig beskrivning av mobilapplikationens verkliga försvarskapacitet mot angrepp. Det ger värdefull insikt i vilka säkerhetsåtgärder som behöver förstärkas för att skydda både appen och dess användare från framtida intrång.

5. Rapportering och åtgärdande

Ett av de viktigaste stegen i processen för att testa säkerheten i mobila applikationer är att dokumentera resultaten på ett effektivt sätt. Det innebär att skapa en säkerhetsrapport som innehåller en noggrann genomgång av de brister som har hittats i den mobila applikationen. Rapporten bör ge en översiktlig beskrivning av de olika stegen som har följts under testningen, från förberedelsefasen till försöken att utnyttja sårbarheterna.

För att säkerställa att rapporten är bra och användbar, bör den innehålla:

 • Detaljerad information om varje sårbarhet: Beskrivning av sårbarheten, hur den upptäcktes, vilken potentiell påverkan den kan ha och hur den kan utnyttjas.
 • Bedömning av risk: En bedömning av risken som varje sårbarhet innebär för organisationen baserat på faktorer som komplexitet, påverkan och möjlighet till missbruk.
 • Rekommendationer för åtgärder: Specifika riktlinjer för hur man bäst åtgärdar de brister som har hittats. Dessa rekommendationer bör vara praktiska och genomförbara så att utvecklingsteamet kan prioritera och hantera riskerna.

Denna säkerhetsrapport blir sedan en viktig del av beslutsprocessen för att vidareutveckla och skydda appen mot framtida attacker. Att snabbt genomföra dessa åtgärder är avgörande för att säkra appens miljö och skydda användarnas data.

Genom att noggrant analysera och rapportera bristerna kan utvecklare och säkerhetsteam samarbeta för att stärka mobila applikationers skydd mot cyberhot.

Vanliga sårbarheter i mobila appar

PEN-testning är en kritisk process för att säkerställa robustheten i mobila applikationer. Under testningen upptäcks ofta följande säkerhetsbrister, som kan utgöra betydande risker för både användare och organisationer:

 • Otillräcklig plattformssäkerhet: Operativsystemens inbyggda säkerhetsfunktioner kan vara felkonfigurerade eller otillräckligt utnyttjade av appen, vilket möjliggör olika angrepp.
 • Osäker datalagring: Känslig information såsom lösenord, personuppgifter och kreditkortsinformation lagras ibland oskyddat på enheten, vilket lämnar dem öppna för dataintrång.
 • Sårbarheter i kommunikationen: Otillräckligt skyddad kommunikation mellan appen och servern, som saknad av SSL/TLS-kryptering, kan leda till dataavlyssning och man-in-the-middle attacker.
 • Brister i autentisering och sessionshantering: Svagheter här kan låta obehöriga användare få tillgång till andras konton eller behålla åtkomst efter loggning ut.
 • Injektionsattacker: SQL-injection, XML-injection och andra injektionsattacker där skadlig kod injiceras via appens inmatningsfält.
 • Okontrollerade rättigheter: Appar kan bevilja sig själva för omfattande rättigheter eller inte korrekt begränsa vad tredjepartsbibliotek kan göra, vilket ökar risken för skadlig kod.

Genom att identifiera och åtgärda dessa vanliga säkerhetsbrister kan utvecklare av mobila applikationer erbjuda ett starkare skydd för sina användare och deras data. Detta bidrar till en mer säker digital miljö där förtroende och integritet upprätthålls.

Bästa metoder för PEN-testning av mobila appar

Att utföra PEN-testning på mobila applikationer kräver en strategisk och metodisk ansats. Genom att följa dessa rekommenderade bästa metoder kan teamen förbättra både effektiviteten och noggrannheten i sina säkerhetstester.

Förstå Plattformsspecifika Säkerhetsrisker

Varje mobil plattform, som iOS och Android, har sina unika säkerhetsrisker. Det är viktigt att anpassa PEN-testningen efter de specifika riskerna för den plattform appen är utvecklad för.

Använd Automatiserade Verktyg och Manuell Granskning

Medan automatiserade verktyg kan hjälpa till att identifiera sårbarheter snabbt, är manuell granskning avgörande för att upptäcka komplexa säkerhetsbrister som automatisering kan missa.

Integrera Säkerhetstestning Tidigt i Utvecklingscykeln

Implementera PEN-testning redan under appens utvecklingsfas. Detta hjälper till att identifiera och åtgärda sårbarheter innan de når produktion.

Upprätta Tydliga Rapporteringsrutiner

Dokumentation är nyckeln. Se till att alla fynd från testningen sammanställs i tydliga rapporter som inkluderar både sårbarheterna och rekommendationer för åtgärder.

Utveckla en Responsplan för Upptäckta Sårbarheter

Ha beredskap med en handlingsplan för hur upptäckta säårbarheter ska hanteras snabbt och effektivt.

Håll Testmiljön Uppdaterad

Se till att testmiljön speglar den verkliga miljön så nära som möjligt, inklusive operativsystem, nätverkskonfigurationer och användardata.

Utbilda Utvecklare om Säkerhet

Genom att ge utvecklarna rätt kunskaper om säkerhet kan många sårbarheter undvikas redan vid kodningens grunder.

Genom att integrera dessa bästa metoder i ditt arbetsflöde skapas en mer robust och pålitlig process för PEN-testning av mobila applikationer.

Verktyg för PEN-testning av mobila appar

För att utföra effektiva PEN-tester på mobila applikationer krävs rätt verktyg. Här är en översikt över några av de populära alternativen:

 • OWASP Zed Attack Proxy (ZAP): Detta är en öppen källkodslösning som erbjuder automatiska skannrar och olika verktyg för manuell penetrationstestning. OWASP ZAP är speciellt användbart för att hitta en mängd sårbarheter i webbapplikationer.
 • MobSF (Mobile Security Framework): MobSF är ett automatiserat ramverk som kan användas för statisk och dynamisk analys samt penetrationstestning av Android, iOS och Windows mobila appar. Det stöder också säkerhetsbedömning av mobilappskod.
 • Burp Suite: Denna integrerade plattform används för att testa säkerheten i webbapplikationer. Med sina olika verktyg kan Burp Suite även anpassas för mobila appar genom att konfigurera proxy-inställningar på mobila enheter.
 • Drozer: Ett kommandoradsverktyg som tillåter omfattande säkerhetstester av Android-appar genom att identifiera säkerhetsbrister och datautlämningar.

Användningen av dessa PEN-testningsverktyg möjliggör en djupgående analys av mobila applikationers säkerhet och bidrar till att upptäcka sårbarheter som annars skulle kunna missas. Genom att välja rätt verktyg kan team effektivisera testprocessen och säkerställa att deras produkter lever upp till höga säkerhetsstandarder innan de når slutanvändarna.

Slutsats

Att integrera PEN-testning i utvecklingen av mobila appar är inte bara en teknisk nödvändighet, det är också en investering i förtroende och säkerhet för användarna. Genom att genomföra regelbundna säkerhetstester kan utvecklare:

 • Identifiera och åtgärda sårbarheter innan de blir ett hot
 • Skydda känslig användardata från obehörig åtkomst
 • Upprätthålla och förstärka appens rykte som en säker plattform

För företag och organisationer handlar PEN-testning av mobila appar om att bevara tillit och integritet, vilket är avgörande i en digitalt driven värld där dataintrång kan få omfattande konsekvenser. Investeringen i säkerhetstestning är mindre jämfört med de potentiella riskerna och kostnaderna för att hantera en säkerhetsincident efter den har inträffat.

Användarna förtjänar det bästa skyddet vi kan erbjuda, och det innebär att proaktivt söka efter och åtgärda svagheter. Att välja bort PEN-testning är inte längre ett alternativ i dagens säkerhetsmedvetna samhälle.

Ta steget idag – gör PEN-testning till en integrerad del av din mobila apputvecklingsprocess. Dina användares integritet och ditt företags framtida framgång kan bero på det.

 

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.